L’objectiu és fomentar la participació d’empreses municipals en la contractació pública i escurçar la discrecionalitat en els processos de contractació.

Contribuiria a reduir les deficiències detectades en el darrer informe de control intern de la Intervenció General en l’àmbit de la contractació administrativa

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha presentat una moció en què demana la creació d’un Registre de Proveïdors de l’Ajuntament i la posterior creació d’un reglament de contractes menors.

L’objectiu és fomentar la participació d’empreses locals, dotar aquests processos d’una major adequació́ als principis que regeixen la contractació́ publica i establir una tramitació́ uniforme, amb més seguretat jurídica i amb menys marge per a la discrecionalitat, tot garantint al màxim la igualtat d’oportunitats.

Els Comuns assenyalen que en el darrer informe resum de resultats de control intern la Intervenció General de l’Ajuntament ha destacat l’existència de deficiències en l’àmbit de la contractació administrativa. Concretament ha assenyalat l’existència de diverses factures corresponents a prestacions de serveis que tenen un caràcter estable i mantingut en el temps, sense estar emparades en el corresponent contracte.

Mario Téllez, portaveu dels Comuns al municipi del Tarragonès, ha assenyalat que aquestes deficiències requereixen de l’adopció de mesures correctores i consideren que la mesura proposada per la seva formació pot contribuir a dissipar incerteses, ajudar les empreses, i millorar la transparència de l’Ajuntament.

Es consideren contractes menors, tots aquells contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministraments o serveis. Aquests contractes, però, no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. La finalitat d’aquesta categoria contractual és possibilitar una satisfacció ràpida de determinades necessitats, a través d’un procediment àgil, donada l’escassa quantia i durada dels contractes.

No obstant això, des de Vila-seca en Comú manifesten que la seva aplicació suposa l’excepció dels principis de llibertat d’accés a les licitacions i publicitat, així com la inaplicació de la lliure competència i la selecció de la oferta econòmicament més avantatjosa. Entenen que res no impedeix que l’ajuntament, en exercici de les potestats autoorganitzativa i reglamentaria que té reconeguda per llei, es doti d’una normativa pròpia que permeti introduir l’aplicació́ dels principis de la contractació́ publica en l’adjudicació́ de contractes menors mitjançant un procediment específic.