A més de compartir tots els plens en vídeo per a que estiguin accessibles a tota la ciutadania, a partir d’ara , afegirem sota de cada vídeo totes les votacions del ple i adjuntarem el nostre vot amb la seva justificació.
Aquí sota teniu els vots del ple del dia 10 de juliol i les seves justificacions:

7. Aprovació, si escau, de la proposta de l'Alcaldia Presidència relativa al Règim de sessions del Ple.

VOTEM NO El nostre grup municipal ha decidit votar en contra de la proposta de l’Alcaldia relativa al Règim de Sessions al ple a causa que considerem que, amb aquest acord, es realitzaran un nombre inferior de plens respecte al que determina la legislació vigent. Tant el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régimen Local així com el que preceptua l’art. 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, paper qual s’aprova el Text Refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya esmenten clarament que «El ple té sessió ordinària com a mínim cada mes en els Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants «. Els dos cossos legislatius assenyalen inequívocament que la periodicitat mínima dels Plens municipals en els municipis amb més de 20.000 habitants és mensual havent de celebrar plens ordinaris tots els mesos de l’any sense excepció. Per això, com entenem que la següent proposta estableix un nombre de plens inferior als que marca la legalitat vigent, no només ens limitarem a votar en contra sinó que demanem que l’alcaldia recapaciti i estableixi, com a mínim, el nombre de sessions plenàries requerit per llei.

8 - Aprovació, si escau, de la proposta d'Ajuntament-Presidència relativa a la creació de Comissions informatives.

VOTEM ABSTENCIÓ Hem decidit abstenir-nos en la següent proposta ja que entenem que, si bé segurament nosaltres ho faríem d’una altra manera menys concentrada, realment desconeixem si sería un model més òptim que l’actual pel que preferim no decantar-nos ara sinó que deixarem passar el temps per poder elaborar un judici de valor amb més criteri amb el pas del temps.

9 - Aprovació, si escau, de la proposta d'Ajuntament-Presidència relativa a la creació de la comissió especial de comptes.

VOTEM ABSTENCIÓ Hem decidit abstenir-nos en la següent proposta ja que entenem que, si bé segurament nosaltres ho faríem d’una altra manera menys concentrada, realment desconeixem si sería un model més òptim que l’actual pel que preferim no decantar-nos ara sinó que deixarem passar el temps per poder elaborar un judici de valor amb més criteri amb el pas del temps.

10 - Aprovació, si escau, de la proposta de l'Alcaldia-Presidència de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local.

VOTEM NO  En primer lloc dir q valorarem positivament l’avanç que aquesta proposta suposa respecte a la legislatura anterior. No obstant creiem que, tot i així, no és suficient. Si la delegació de competències del Ple a La Junta és fa per operativitat i eficiència considerem que no és una justificació vàlida. Pensem que l’operativitat no està renyida amb la transparència i la participació. Si el que es pretén amb les delegacions és major eficiència i donar una resposta més immediata, considerem que una mesura més encertada seria celebrar sessions plenàries amb més assiduïtat, cosa que sí permet la legislació vigent.

11 - Creació de grups municipals

VOTEM SI

12 - Aprovació, si escau, de la proposta de l'Alcaldia-Presidència relativa al règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

VOTEM NO Novament hem votat en contra de la proposta de l’alcaldia. En primer lloc no entenem que els sous siguin més elevats que en la legislatura anterior. No veiem amb bons ulls que es pugin les retribucions en el context de retallades i de dificultats econòmiques en què ens trobem. A més, no acabem de veure ètic que persones que no tenen dedicació parcial ni exclusiva puguin percebre muntants superiors al que ingressa la majoria de gent que viu a Vila-seca. En aquest sentit, el nostre desig era que s’igualessin les diferències a la baixa però en les negociacions aquesta possibilitat no ha volgut ser contemplada pel grup municipal que governarà al llarg d’aquesta legislatura.

Per la seva banda, entenem que les assignacions que perceben els grups polítics són injustes i fomenten les desigualtats entre el grup municipal majoritari i la resta. Entenem que hauria d’haver un límit màxim a rebre ja que les despeses de l’agrupació no creixen de manera lineal en funció al nombre de regidors.

13 - Aprovació, si escau, de la proposta de l'alcaldia presidència de nomenament de representants de l'ajuntament en els patronats municipals, entitats supramunicipals i altres.

VOTEM NO  El nostre vot ha estat negatiu ja que entenem que hauria d’haver representació de tots els grups en tots dos patronats. No obstant, celebrem la voluntat de modificar els estatuts manifestada per tots els grups municipals a les negociacions prèvies al Ple d’avui. Per aquest motiu, emplacem a totes les forces polítiques del municipi a posar-se mans a l’obra per actualitzar els estatuts a la realitat sociopolítica actual.

Pel que fa a la resta d’entitats supramunicipals, entenem que hauria d’haver algun tipus de representació de l’oposició, principalment en aquelles entitats on hi ha més d’un representant de la ajuntament.