Continuem batent rècords! El ple es va allargar fins passades les dues de la matinada, on el tema estrella va ser el debat sobre els pressupostos del 2017. Us deixem el vídeo complet del ple en dues parts i la nostra justificació del vot en cada punt.

Video 1 de 2

Video 2 de 2

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÔ DE LES AL.LEGACIONS MODIFICACIÓ D'OFICI DE LES ORDENANCES FISCALS I LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA, PER A L’EXERCICI DE 2017 I SEGÜENTS.

Sentit del vot: Abstenció

Són unes al·legacions per modificar o no modificar l’impost sobre l’IBI en funció de si l estat ho modifica o no. A més també s’eliminen els preus de les festes, ja que no s’aplicaven. Si bé és una modificació per fer efectiva la congelació de l’impost, com que nosaltres el que volem és realitzar bonificacions per aconseguir que aquest import tingui caràcter progressiu, no donem suport. Tot i així, tampoc creiem positiu votar en contra així que ens decantarem per l’abstenció.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE L'ANY 2017 || APROVACIO DELS PRESSUPOSTOS DELS PATRONATS MUNICIPALS, TAMBE PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2017.

Sentit del vot: En contra

Després d’analitzar en profunditat la proposta de pressupostos del 2017 podem afirmar, sense risc a equivocar-nos, que són uns pressupostos regressius en matèria social. De fet estem davant d’uns pressupostos menys socials encara que els del 2016. Les dades empíriques posen de manifest que retallem un 24% en foment a l’ocupació i un 27% en sostenibilitat. Així mateix, mantenim congelada la partida destinada a protecció social i tampoc augmentem les despeses en educació o salut pública. Tampoc trobem cap partida significativa per l’estimulació de l’economia local, l’esport o la cultura. De fet, la partida de 1500 euros destinada al mercat municipal sembla una broma de mal gust. Tampoc existeix cap partida destinada al foment de l’economia cooperativa social i solidària, cosa que hauria sigut possible si ens haguessin acceptat algunes de les esmenes que presentàvem per millorar el programa d’impuls a l’ocupació. Finalment, tampoc hem trobat cap partida encaminada a la creació del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, Com podem acceptar uns pressupostos d’aquest caliu?

Senyors i senyores de l’equip de govern vull que entenguin una cosa. No només votem en contra d’aquests pressupostos per justícia social, no només votem en contra per la manca d’inversió destinada a la redistribució de la riquesa. No només votem en contra perquè considerem que no es treballa prou a combatre la desigualtat, la pobresa i la precarietat. També votem en contra per manca d’eficàcia econòmica. Senyors meus, no sortirem pas de la crisi ni aconseguirem un model econòmic i social sostenible, que és pel que hem de treballar, si no treballem per incloure a una part de la població que ens hem quedat al marge. No sortirem de la crisi si no treballem per la generació de treball digne, estable i amb un salari de qualitat. No sortirem de la crisi si no fem esforços per aconseguir certa sobirania energètica i alimentària. Si no fem més esforços per generar més llocs de treball, si no fem més esforços per estimular els autònoms i les petites i mitjanes empreses del municipi, no aconseguirem una recuperació econòmica que sigui suficient per permetre la generació de més ocupació digna, més benestar i més prosperitat. Més aviat al contrari, estarem fomentant un creixement de la desigualtat al nostre municipi, promovent pobresa i més pobresa.
Així doncs, quedi clar que no només votem en contra per justícia social, també votem en contra per manca d’eficàcia econòmica.
Per acabar, com a nota positiva, hem de dir que la partida destinada a inversions es centrarà principalment a millorar els vials gràcies, en bona mesura, a la pressió de la nostra formació i de la ciutadania organitzada que a través del carrer, de les xarxes socials i de la premsa hem aconseguit posar de relleu les deficiències en matèria de mobilitat. Un altre punt positiu és l’augment de la partida destinada al transport públic que, si bé encara és molt minsa, posa de relleu que la insistència dels veïns i veïnes i de formacions com la nostra en matèria de transport públic comença a generar els seus fruits. Amb això volem advertir a les formacions que us donen avui suport, que, sense claudicar, es poden aconseguir fites molt importants. Ho hem demostrat i ho continuarem demostrant. Continuarem sent una oposició crítica i constructiva.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PLANTILLA MUNICIPAL, EL CATÀLEG I LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL PER A L'ANY 2017 DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.

Sentit del vot: En contra

Els treballadors municipals estan saturats i es produeixen moltes externalitzacions innecessàries que amb una plantilla més completa no caldria realitzar. Per respecte als treballadors/es de la corporació i, per respecte a la funció pública, votarem en contra. Cal augmentar la plantilla i ocupar totes les vacants

3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SEGON EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DINTRE DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME, PER A L’EXERCICI DE 2016.

Sentit del vot: Abstenció

Les modificacions de crèdit són poc significatives. No s’afegeix crèdit de romanents sinó que es modifiquen de les partides existents. Concretament es passen 10000 euros de la partida de retribucions i 25000 del fons de contingència a les partides de Festes (33.000 euros) i de Despeses Jurídiques (2000 euros).
En aquest sentit, com que no són els nostres pressupostos no votarem a favor però, com que són modificacions de crèdit de poc relleu i serviran per què quadrin els números, tampoc votarem en contra

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PERA LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÔNIQUES EN EDIFICIS D’HABITATGES.

Sentit del vot: A favor

Respecte a les bases reguladores de subvencions municipals per la instal·lació d’ascensors així com per les subvencions per la reparació de façanes el nostre grup municipal votarà a favor tal com ja vam avançar a la comissió informativa. Si bé la subvenció no te caràcter progressiu tal com ens hauria agradat, sí que tenen caràcter universal. Parlem de subvencions que s’estan donant a tots els habitatges que ho demanen i està sent una gran ajuda especialment les dels ascensors. A més, indirectament està afavorint a les rendes més baixes, ja que són les famílies que viuen majoritàriament en els habitatges més envellits que són les que són objecte d’aquestes millores. De fet, segons dades dels tècnics, ja s’han fet en gairebé tots els habitatges potencials i la demanda cada vegada és menor. Ara principalment només queden habitatges on la comunitat de veïns no s’ha posat d’acord o bé habitatges on instal·lar un ascensor és impossible sense renunciar a una habitació o casos similars. Així doncs, si bé no són exactament les bases que nosaltres hauríem triat, considerem que són subvencions positives i comptaran amb el nostre suport.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA REPARACIÓ DE FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS ANNEXES EN EDIFICIS JA CONSTRUITS.

Sentit del vot: A favor

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA REHABILITACIÓ I/IO NOVA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AL CENTRE HISTÒRIC.

Sentit del vot: En contra

A diferència de les dues darreres línies de subvencions, entenem que les següents bases reguladores discriminen positivament els habitants del centre històric respecte la resta de zones urbanes del municipi. Per tant, no podem votar a favor i prepararem esmenes per aconseguir que siguin ajudes de caràcter universal.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA REGULADORA DE LES CONDICIONS QUE HAN DE REGIR LES AUTORITZACIONS DE L’OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA AMB TENDALS, TAULES, CADRES (TERRASSES SIMILARS)

Sentit del vot: A favor

Un cop rectificat els termes minusvàlids per persones discapacitades, tenint en compte que és un pla que es pot millorar sempre que així es consideri. Els preguem tinguin en consideració la possibilitat o estudi d’habilitar una zona específica de platja per a gossos, ja que de moment no contempla i sabem que hi ha municipis com ara Cambrils que han habilitat una zona a la platja per a les mascotes, amb un resultat positiu.

5.2 APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PLA DE DISTRIBUCIÓ D'USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL MUNICIPI PER A LES TEMPORADES ESTIUENQUES 2017.-2021. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ.

Sentit del vot: A favor

Tenint en compte la documentació aportada a la Comissió de Serveis Generals i Seguretat, donem el vist i plau, sabent que davant qualsevol millora es podrà modificar el pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges del municipi.

Per aquest pla d’usos cal revisar i corregir deficiències de serveis, com ara el de les dutxes sense canalitzar.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL INSTALLACIONS ANNEXES, DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI.

Sentit del vot: En contra

El Sr Farriol ja ho va dir ben clar a la Comissió Informativa de serveis a les persones, «el nostre grup no municipalitzarà ni aquest servei ni cap». Aquesta és la voluntat política típica dels grups municipals que es limiten a oferir un servei, externalitzat, sense prendre part com a institució en vetllar per una garantia de qualitat i de creació de llocs de treball dignes.
Vila-seca no té les piscines d’estiu que volen els seus veïns i les seves veïnes, ni tan sols té un preu públic assequible amb bonificacions per estudiants, independent de si es fa servir la piscina o el gimnàs… Cada cop són més les persones que decideixen ser usuàries de les piscines de Salou degut la millor relació qualitat-preu
Piscines velles d’estiu, la gent es pregunta per què es van derrocar i s’ha deixat el solar ple de brutícia i ferralla. S’havien de rehabilitar, però no eren per cap motiu incompatibles amb les piscines cobertes que tenim avui dia.
A les piscines descobertes d’estiu que tenim ara externalitzades no són les piscines que la gent vol, amb el seu bar o terrassa per poder beure o menjar, amb prou espai verd per gaudir d’un dia de piscina. Ni tan sols es fan competicions d’estiu, com a d’altres piscines municipals.
Tenim l’oportunitat de començar una nova etapa de gestió directa des de l’Ajuntament, que ha de garantir la total transparència del servei, la bona gestió econòmica, el bon manteniment de les instal·lacions i la bona qualitat de les activitats i de l’atenció a la ciutadania i poder posar en marxa projectes i iniciatives esportives suficients perquè les instal·lacions siguin autosuficients. Sabem que per les seves dimensions i situació, és un complex amb molt de potencial, que cal aprofitar amb la participació de la ciutadania.
Cal auditar l’estat de les instal·lacions, realitzar les obres i reparacions necessàries, les tasques de manteniment i la posada a punt de la maquinària, així com la contractació del personal del servei de les piscines municipals.
Les ciutats veïnes de Salou i Cambrils ja disposen d’aquest servei municipalitzat, a què esperem?

7è.- MOCIÓ CONJUNTA CIU, C’S, DECIDIM, PSC, PP I NO ADSCRIT.

Sentit del vot: A favor

Votem a favor del manifest recolzat per les quatre diputacions de Catalunya, però no ens afegim com a grup municipal. No ens podem afegir quan un manifest que diu ser institucional queda coix i no fa denúncia ferma de la manca de recursos econòmics i humans per part de les administracions públiques per lluitar fermament contra la violència masclista i que a més no es fa un reconeixement a les dones.

Avui es commemmora el dia de la No Violència contra les Dones i contra les Nenes amb totes les seves identitats sexuals i on a la major part de municipis hi ha una agenda d’activitats destinada a erradicar la violència masclista.

En aquest manifest es deixa de banda la importància de la coeducació per la prevenció contra les violències masclistes com a política prioritària en totes les etapes educatives.

Ha de quedar clar que la violència és responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix. Per la construcció d’una societat digna, lliure de violències per a totes i tots cal escoltar i reconèixer: Que el moviment feminista és la clau de la transformació cultural i social. Que som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Perquè les pràctiques de llibertat femenina són mediació universal per a la transformació de la feminitat i de la masculinitat.

Que les dones teixim xarxes i que sense xarxes no es pot abordar el canvi social. Les organitzacions de dones feministes són referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat. Les unes al costat de les altres, practicant l’autoorganització, l’empoderament i l’autodefensa feminista, diem prou a les violències masclistes i ens donem suport per gaudir de vides i relacions lliures perquè: PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA. PERQUÈ VOLEM UNA VIDA. PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE I LLIURE DE VIOLÈNCIES. PERQUÈ ENS VOLEM VIVES.

7.3.1 MOCIÓ SEGUIMENT DE LES MOCIONS (C's)

Sentit del vot: A favor

Com bé diu la moció, no podem permetre que mocions aprovades caiguin en l’oblit. A més, cal anar fent un seguiment, per saber en quina fase es troben. De fer a nivell genèric és un precepte legal de la llei de transparència. Actualment ens trobem en una situació en què la gran majoria de mocions aprovades pel ple «ni estan ni se las espera». Com va la moció per crear un reglament de participació? Què falta per aplicar el reglament regulador de la participació de les regidores i els regidors als mitjans de comunicació local? Quant tenen previst instaurar alguna màquina de retorn d’envasos? A què esperen per incloure clàusules socials valentes? Certament cada dia que passa la paraula de l’equip de govern perd valor. Amb l’aprovació d’aquesta moció poden recuperar part del crèdit perdut

7.3.2 MOCIÓN PARA EL CONTROL Y LA ELIMINACIÓN DEL AMIANTO (C's)

Sentit del vot: A favor

El nostre grup està d’acord amb la següent moció, a més volem destacar l’exercici de recerca activa per part del grup municipal taronja. És ben conegut els efectes nocius d’aquest producte especialment quan es manipula.

7.5.1 MOCIÓ PEL CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE LES MOCIONS I PROPOSTES APROVADES PEL PLE I LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT (PSC)

Sentit del vot: A favor

Si bé estem a favor, ens agrada més la moció anàloga presentada per ciutadans ja què proposa publicar immediatament les mocions aprovades al Portal de Transparència mentre que aquesta publicar-les en un termini d’un mes. Així mateix, la moció de Ciutadans també planteja una secció de mocions rebutjades. Potser hauria estat positiu una entesa entre tots dos partits i el regidor no adscrit, que sabem que també estava treballant en una moció d’aquestes característiques, per presentar-la conjuntament.

7.5.2 MOCIÓ PER CREAR UNA BRIGADA D’INTERVENCIÓ RÀPIDA PER REPARACIONS URGENTS INFERIOR A 24H (PSC)

Sentit del vot: A favor

Abans d’entrar en el fons de la qüestió, volem aprofitar aquesta moció per comunicar que pel nostre moviment assembleari les brigades municipals són un element clau en el bon funcionament d’una població, ja que, per una banda són indispensables pel bon funcionament logístic i, per altra banda, també poden arribar a ser una gran eina de generació d’ocupació, inserció sociolaboral i formació en oficis. I poden arribar a ser molt més. Nosaltres hem conegut brigades que han arribat a construir un col·legi en un cas que ho requeria davant la inoperància de la Generalitat.
Pel que fa al contingut de la moció, entenem que posar en marxa un servei d’aquest tipus, si bé segur és adient, no és una tasca fàcil i requereix certa planificació i estudi. Així mateix, també pensem que seria més positiu reforçar i capacitar l’actual brigada municipal més que no pas crear-ne una de nova.
Així doncs, si bé creiem que és un tema que cal treballar-ho amb deteniment, considerem que aquesta proposta pot contribuir a iniciar un procés de millora i reforç de la brigada i del bon servei del municipi i, per tant, el nostre vot serà positiu.nt.

7.6.2 MOCIÓ PER MILLORAR LA QUALITAT DEMOCRÁTICA DEL PLE MUNICIPAL. (Decidim)

Sentit del vot: A favor

Davant la manca d’un Reglament Orgànic Municipal, considerem que els acords presentats en aquesta moció serveixen per complementar i qüestions que el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals no concreta i que, per tant, actualment es ressolen mitjançant l’arbitratge de l’alcalde..

7.6.3 MOCIÓ PER MILLORAR LA SEGURETAT DEL MUNICIPI EN ESPECIAL A L'AMBIT RURAL (Decidim)

Sentit del vot: A favor

Abans que res volem expressar la nostra felicitació per com està formulada i argumentada la darrera moció que presenta avui Decidim. És una moció amb una exposició de motius molt ben estructurada que comença pels fets més concrets ocorreguts i que, paulatinament, va generalitzant-se per acabar en un petit marc teòric que justifica la necessitat de les propostes que es plantegen. D’igual manera, els acords plantejats també van increscendo. Comença pels acords més indispensables i, a priori, de més senzilla aplicació, per acabar amb les propostes més costoses i que difícilment comptaran amb el suport de l’equip de govern. D’alguna manera dona la sensació que estan oferint a l’equip de govern, així com a la resta de grups municipals, fins on volem arribar. Esperem que, com a mínim, es puguin realitzar els dos primers acords. Nosaltres, emperò, donem suport a tots quatre.