VIDEO 1/2

VIDEO 2/2

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 712016 PEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016, MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

Sentit del vot: En contra

La següent proposta de modificació de crèdit consisteix en una suplementació de gairebé un milió d’euros per quadrar números de cara el tancament de l’excercici. Si bé és cert que aquesta incorporació no suposa cap perill per l’estabilitat econòmica del municipi, com a conseqüència dels romanents, entenem que aquesta tendència és preocupant i insostenible a la llarga. Així mateix, ens sobta que ara es tingui que suplementar crèdit quan sempre ens diuen que les partides estan pensades per a que hagi dotació de sobres.

Per altra banda, cal destacar que, d’aquesta suplementació, a inversions només van a parar 129.000€. Si bé és una xifra relativament baixa, si atenem a les diverses modificacions pressupostàries que s’han fet aquest any en inversions, i no només les variacions pròpies d’aquesta darrera modificació, ens trobem que hem passat d’una partida inicial d’inversions de 1.9M€ a una despesa total de 7M€. 5M€ d’euros més que s’han incorporat a trevés de romanents de caixa i del fons de contingència. És sostenible aquesta despesa ingent en inversions? No tenen cap alternativa a la política del maó per crear creixement econòmic? Com que veiem irresponsable aquesta forma de gestionar els recursos municipals, ens veiem obligats a votar en contra.

4.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’APARCAMENTS SOTERRATS I ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA DE VEHICLES DE VILA-SECA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI.

Sentit del vot: En contra

El nostre grup votarà en contra del següent expedient per diverses raons que es poden resumir en que, si la gestió fos directa, es donaria millor servei, més rendible i amb millors condicions laborals. Seguint la memoria justificativa i l’estudi de viabilitat que se’ns ha facilitat, amb la gestió directa obtindriem uns beneficis de 14.703€ anuals i els treballadors tindrien unes condicions laborals molt més dignes ja que percebrien el cànon propi d’un funcionari de nivell C2 i no el salari mínim interprofessional. Mentre, segons l’estudi d’anàlisi de la viabilitat tècnico econòmica, per a que sigui rendible el servei per l’empresa explotadora, caldria aplicar com a molt un cànon de 10000€ euros anuals. És a dir, gairebé cinc mil euros per sota del benefici que es calcula fent servir gestió directa. Per si això no fos suficient, la memòria justificativa no contempla que la fòrmula de gestió directa-municipalitzada no està subjecte a IVA. És a dir, a aquesta quantitat caldria afegir que ens estalviariem el 21% d’IVA, cosa que clarament faria molt més rendible el servei. A més a més, com que la gestió directa no extreu plusvàlues per repartir dividends, tots els ingressos superiors als costos finals es podrien destinar per reinvertir en el servei o destinar-ho a qualsevol altre servei municipal.

Així doncs, continuar amb l’externalització del servei implica menys eficència econòmica, menys qualitat laboral i menys control del servei per part de l’administració pública. Tot això no és opinió sinó dades objectives dels estudis que s’han fet al respecte.

6è.- ASSUMPTES URGENTS. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'INFORME SOBRE EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIO DE L'AMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU

Sentit del vot: En contra

En primer lloc hem de manifestar la nostra queixa per les formes en que s’han fet i presentat les al·legacions al pla director urbanístic del CRT. No pot ser que es faci la comissió pertinent un dia abans del ple i possar-ho com assumpte urgent quan en el seu moment ens van dir que no entraria. Improvitzem en un tema tan seriós com aquest? No pot ser que no se’ns informi del recorregut de les al·legacions fins l’últim dia. No pot ser que no se’ns hagi donat cap possibilitat per treballar en la preparació d’aquestes al·legacions. Creiem que aquesta manera de treballar no és bona per ningú i als grups municipals que no formem part de l’equip de govern ens deixa sense capacitat de reacció. Només per la manera de fer ja és suficient per no donar el nostre suport.  

Entrant al fons de les al·legacions, si bé continuem pensant que aquest no és el projecte més adient pel nostre municipi, sí que considerem que, si es tinguessin en compte les propostes tècniques plantejades, es perjudicaria menys als veïns i veïnes de Vila-seca. No obstant, no podem ser gaire optimistes si tenim en compte el cas que ens van fer en les darreres al·legacions.   

Com deia, si bé hi han coses que ens agraden, no podem contemplar aquestes al·legacions com a nostres ja que no es planteja cap solució al fort desencaix entre aquest PDU i les directrius de planificació territorial vigents. Així mateix, considerem que des del consistori hauriem de demanar estudis de viabilitat econòmica més rigurosos ja que trobem a faltar una manca d’estimació de la possible desactivació potencial de demanda dels altres hotels de la Costa Daurada. Tampoc hem aconseguit trobar al PDU una estimació de demanda laboral activada al mig-llarg termini, a part de la construcció. En defnitiva falta totalment un anàlisi per estimar el impacte global sobre la economia del territori que inclogui també la demanda de treball i el nivell salarial. No sería interessant proposar tot aixó com a consistori?

En quant a la mobilitat, al document “Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada” es veu clarament que  l’aposta de mobilitat externa i una gran part de la interna ho fia a tot al cotxe-bus que és un transport per carretera amb moltes emissions i no es parla de complir amb els objectius d’electrificació del transport. Es planteja un model antic i gens sostenible que no té en compte les directives de transport, energètiques ni l’escenari de canvi climàtic i encariment dels combustibles fòssils. No podem al·legar res al respecte? No ens importa que augmenti la pol·lució i, per tant, que empitjori la salut pública a Vila-seca?

Pel que fa a la connectivitat ecològica amb la Sèquia Major, si bé s’ha millorat molt, especialment pel que fa als passos de fauna proposats, hi ha una mancança de mecanismes de connectivitat ecològica que vagin més enllà de la fauna i permetein la connectivitat hídrica de la Sèquia amb la zona del parc de la Torre d’en Dolça. Si bé demanar una ampliació del PEIN seria quelcom inimaginable però desitjable, ens hauria agradat que les propostes del consistori incloguessin accions per garantir la connectivitat ecològica en tots els sentits i, així, recuperar l’estat ambiental dels prats inundables que l’ocupació industrial i turística va malmetre.

Bé, com ja hem dit moltes vegades, aquest no és el nostre projecte, però, si finalment es fa, nosaltres també tenim propostes per aconseguir que no sigui tan perjudicial pels veïns i veïnes de Vila-seca. Malauradament, com que hem sigut convidats de pedra, votarem en contra.

5.2 MOCIÓ PER GARANTITZAR L’ACCÉS UNIVERSAL DELS LLIBRES DE TEXT A CATALUNYA (C's)

Sentit del vot: A favor

Des de Vila-seca en Comú considerem positiva la moció i creiem que esta feta amb tota la sensibilitat social del món. No obstant,  pensem que seria més just que la quantia de l’ajuda estigui determinada en funció de la renda familiar ja que els recursos públics són finits i cal emprar-los amb eficència per aconseguir veritables efectes redistributius. Sigui com sigui, li donarem suport, ja que el nostre Ajuntament clarament pot apostar per dedicar una part del pressupost al programa de gratuïtat en matèria de llibres de text, tal i com demostren les dades econòmiques que acabem de comentar.

El sistema de prèstec que es podria oferir dins del programa de gratuïat, a més de suposar un estalvi per les famílies, té un evident contingut pedagògic, en la mesura en que ha d’inclulcar, especialment a l’alumnat, però també als seus representants legals, la importància del material que se’ls hi assigni.

Tal i com diu la LEC i així és va apostar, en el seu moment, fa gairebé una dècada, el pressupost en educació aniria augmentant de forma progressiva fins a assolir l’any 2016 el 6%. Ara no arribem al 3%, a què esperem?

5.2.2 MOCIÓ PER LA POSADA EN MARXA D’EXPERIÈNCIES NETWORKING PEL CREIXEMENT ECONÒMIC DE VILA-SECA I OBERTURA DE LA CORPORACIÓ (C's)

Sentit del vot: A favor

Des del nostre grup donarem suport a la següent moció ja que considerem que un dels elements més importants i que menys es treballen des de l’esfera pública de cara a la creació d’ocupació i l’estimulació de l’economia és el capital social.  A més creiem que aquesta mesura pot enfortir l’economia local, actualment poc estructurada i amb una forta dispersió.

5.4 MOCIÓ EN SUPORT AL PROGRAMA D’IDENTIFICACIÓ GENÈTICA DE LES PERSONES DESAPAREGUDES DURANT LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA FRANQUISTA (Decidim)

Sentit del vot: A favor

En totes les iniciatives encaminades a recuperar la memòria històrica trobaran a Vila-seca en Comú. Considerem un deure localitzar, recuperar i identificar les restes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquest és un deure que es sustenta en la legítima demanda social existent. Per aquest motiu volem agraïr al grup municipal de Decidim el seu constant treball en aquesta matèria ja que suposa un pas endavant per resoldre un clar dèficit de la nostra democràcia. Per tot aixó demanem a les regidores i regidors del consistori que donin suport a la moció ja que així Vila-seca serà un poble una mica més digne.