Mensualment actualitzarem els següents fulls de càlcul, on es recull la retribució que perceben els nostres regidors en concepte d’indemnitzacions per l’assistència als plens i a les comissions informatives.

Cal recordar que Elisabet Sánchez dóna íntegrament aquest import a l’Agrupació d’Electors Vila-seca en Comú i que aquestes percepcions estan subjectes als límits anuals que imposa el nostre codi ètic. Per la seva banda, el Regidor Mario Téllez dona l’excedent de 14 salaris  mínims interprofessionals en estricte compliment del nostre codi ètic.

Les taules corresponents al 2015 les podreu trobar als següent enllaços: Elisabet 2015 i Mario 2015

Les taules corresponents al 2016 les podreu trobar als següent enllaços: Elisabet 2016Mario 2016