Presentem 12 al·legacions amb l’objectiu d’incorporar en el procés de contractació noves clàusules socials i ambientals. Consideren que el sou net inferior als mil euros mensuals suposa fomentar la precarietat laboral des de l’administració local.

Des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú hem presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament de Vila-seca un total de 12 al·legacions per incorporar clàusules socials i ambientals en el plec de clàusules i convocatòria de la licitació del servei de neteja municipal dels edificis depenents de l’Ajuntament.

Les noves clàusules socials que pretenem incorporar es refereixen a la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social i / o persones amb diversitat funcional, l’ampliació del nombre d’empreses que ofereixen el servei, la millora de la remuneració dels i les treballadores, el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes, la salvaguarda de la seguretat i salut laboral, la conciliació de la vida familiar i laboral o, la reducció de la durada del contracte de quatre a dos anys per no condicionar el pròxim govern municipal. Per la seva banda, les clàusules ambientals fan referència a l’estalvi d’energia i que la neteja es realitzi amb aigua ionitzada on sigui factible, per reduir l’ús directe de productes de neteja, així com la reducció de papereres individuals de treball i el seu canvi per eco papereres.

Les qüestions plantejades seran contestades pels serveis municipals competents. Un cop es resolguin les al·legacions, el text definitiu serà remès novament al Ple de Vila-seca per a la seva aprovació. Des de la nostra formació som molt crítics amb la manera en què se segueixen oferint els concursos de serveis ja que fa més d’un any es va aprovar per unanimitat una proposta plantejada pel nostre grup en la qual l’Ajuntament es va comprometre a incorporar clàusules socials i ambientals en la contractació pública. Així mateix, argumentem que el salari mínim, inferior a 1000 euros nets en 12 pagues, suposa contribuir a la precarització laboral des de la pròpia administració pública, cosa que consideren poc desitjable.

Finalment, volem sortir al pas de les argumentacions abocades en el passat ple respecte a la legalitat de les clàusules proposades advertint que s’apliquen amb èxit en diferents municipis de Catalunya. Així mateix, recordem que el Tribunal de Justícia va avalar la inclusió de clàusules socials a l’Ajuntament de Madrid davant el contenciós administratiu presentat per la Delegació del Govern.

Document d’al·legacions al concurs per la licitació del servei de la neteja equipaments municipals