Trobareu l’ordre del dia del ple EN AQUEST ENLLAÇ

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3.2 APROVACIÓ DELS COMPTES DEL 2014

SENTIT DE VOT: EN CONTRA

Nosaltres voliem abstenir-nos ja que a l’exercici 2014 Vila-seca en Comú encara no hi erem a les institucions i, per tant, no vàrem ser per realitzar la tasca de fiscalització i control dels comptes. No obstant, tenim en compte les objeccions que el Interventor municipal va detectar al seu Informe de Fiscalització anual no podem sinó votar en contra. Si bé som conscients que s’està treballant per polir aquestes objeccions, volem advertir públicament que s’han de fer tots els esforços pertinents per corregir-les i advertim que uns dels nostres objectius com a grup municipal serà lluitar per aconseguir que de cara al exercici 2016 es presentin uns comptes immaculats. Així mateix recalquem que, per la nostra formació, són especialment importants les objeccions relacionades amb la concessió de subvencions ja que responen clarament a una manca de voluntat de l’equip de govern de donar-les d’una forma més democràtica i transparent saltant-se, fins i tot, la legislació vigent. En aquesta direcció hem demanat i demanarem que s’incorpori un pla estratègic de subvencions que especifiqui amb claredat, neutralitat i objectivitat els criteris per concedir-les, tal i com exigeix la legislació vigent, així com la creació d’un òrgan col·legiat. Considerem que no es suficient justificar les subvencions per tradició o costum. Ara passo a anomenar les principals objeccions detectades al informe:

  1. a) Relacions de factures dels decrets d’Alcaldia:

S’han pogut detectar en vàries ocasions irregularitats tan importants com serveis atribuïts sense contracte, contractes caducats o omissió de requisits procedimentals e incompliments en la tramitació de la despesa que estableix les bases d’Execució del pressupost. 

  1. b) Revisió dels Expedients de Contractació:

S’ha detectat que, normalment, no consta l’informe del cap d’àrea corresponent en molts serveis així com habitualment la quantia del contractes superen els límits previstos a la normativa de contractació tot violant l’Article 138.8 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

c)Revisió dels Expedients de Recursos Humans:

Habitualment no consten els actes administratius que aproven les dietes de personal ni consta cap acta que aprovi prèviament tal gratificació desobeint l’Article 21.1 de la Llei de Bases del Règim Local. 

  1. d) Revisió dels Expedients de Subvenció:

No existeix un òrgan col·legiat que proposi a l’òrgan competent la conveniència de les subvencions tal i com s’hauria de fer segons l’Article 24 i 25 de la Llei General de Subvencions.

No sempre consten les declaracions de les activitats realitzades que han estat finançades amb subvenció pública tal i com preceptua l’Article 30 de la mateixa llei.

Com que no existeix òrgan col·legiat, també s’incompleix sistemàticament l’Article 32 en què es demana l’elaboració d’un informe per part d’aquest òrgan en que es basi la resolució de l’òrgan competent.  De fet, degut a la inexistència d’aquest òrgan el que es troba són diligències de conformitat emeses pel Regidor de torn, essent àrbitre i executor el mateix òrgan.

Normalment, la presentació de la justificació de despesa acostuma a ser posterior a la finalització del període establert incomplint l’article 31 de la mateixa llei.

Finalment, pel que fa a les subvencions a les Associacions de Veïns, cal destacar que tampoc s’està seguint els passos de l’Article 124.2 del Reglament d’obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals i no s’ha pogut acreditar publicitat als diaris oficials de la subvenció concebuda. 

  1. d) Patronat de Turisme:

S’ha trobat com a pràctica habitual factures de serveis amb imports superiors a la contractació menor sense que s’acrediti cap tramitació extraordinària en contra del que diu l’Article 138.8 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic. Considerem que aquest és un fet que atempta contra la lliure competència en igualtat d’oportunitats. 

Finalment, s’ha comprovat una contractació de personal irregular. S’ha comprovat que no s’ha fet un procés de selecció tot vulnerant els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

3.3 MODIFICACIO DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2016 I SEGÜENTS

SENTIT DE VOT: EN CONTRA

Votarem en contra perquè considerem que des de l’Ajuntament, i tenint en compte la solvència del consistori, les taxes i els impostos municipals s’haurien de fer amb una consciència social més elevada. Sostenim que, a causa de l’actual crisi, que sembla no tenir fi, o una recuperació a molt llarg termini, i també al prodigat sanejament de les arques municipals, cal que els impostos municipals no es converteixin en una preocupació afegida a la difícil situació econòmica de moltes famílies del nostre municipi.

Si bé ens agradaria treballar amb més deteniment el tema de les ordenances fiscals i estudiar amb més rigor com afectarien a l’estabilitat pressupostària, encara no portem prou temps per fer-lo amb tota la rigurositat que desitjaríem i no farem consideracions que puguin ser desproporcionades que desvirtuïn l’equilibri pressupostari. No obstant, sostenim que la prioritat de l’Ajuntament ha de ser el benestar de qualsevol veí i no l’afany recaptatori i confiscatori i sí que considerem que serien viables petites modificacions com per exemple de l’Ordenança Fiscal nº 15, relativa a la taxa d’escombraries, en el sentit de afegir un apartat C a l’art. 5, que inclogui l’exempció de la taxa a les famílies monoparentals amb ingressos anuals inferiors a 15.000 euros. Així mateix, demanem per a tot obligat, el fraccionament del pagament en 10 mensualitats sense recàrrec d’interessos. 

Així mateix, creiem que el nostre Ajuntament està recaptant 715.000,00€ de més en concepte de Taxa d’escombraries. Si bé vostès han argumentat en comissió «que és CERT però que és fa AQUEST desfasament per compensar el FET que la Recollida impacta en la Neteja viària” hem comprobat que la legislació de referència assenyala que la taxa ha de cobrir el cost que suposa el servei i que en la fixació de l’import de la taxa s’ha de tenir en compte la capacitat econòmica de l’obligat al pagament. Si bé la legislació assenyala que la quantificació de la tasa es fixa en funció del cost tant directe com indirecte del servei, pel que fa als costos indirectes s’exigeix una memòria financera a la corporació local indicativa del import que es determina. És més, la omisió d’aquesta memòria pot arribar a justificar la nulitat de l’ordenança i tenim jurisprudència que ho demostrta. Aquest fet és més greu si tenim en compte que a Vila-seca patim unes de les taxes d’escombraries més elevades havent, fins i tot, municipis que no exigeixen el pagament d’aquesta taxa. Podem reduir molt l’import d’aquesta taxa especialment als primers habitatges habituals. Poder podem. Podem reduir les taxes i els impostos i podem fer més exempcions i reduccions en funciño de la situació socioeconòmica de les famílies,  un altra cosa es que  l’equip de govern no tingui prou sensibilitat social.

3.4 MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA

SENTIT DE VOT: A FAVOR

Des de VSEC ens congratulem de la decisió pressa i la celeritat en que s’ha pres. Com podeu comprovar som una formació que creiem en la crítica constructiva i tenim vocació de governabilitat. En aquest sentit igual que criticarem tot allò que trobem contrari als nostres principis i valors també felicitarem a l’equip de govern quan actuï adequadament.  

5.1 DEFINIR FESTES LOCALS

SENTIT DE VOT: A FAVOR  

6.1 MOCIÓ PER INCLOURE ASSESORS A LES COMISSIONS INFORMATIVES (VSEC)

SENTIT DE VOT: A FAVOR

Vam presentar aquesta moció perquè creiem que l’assistència d’una persona especialitzada en temes concrets per part de cada grup municipal, facilitaria la gestió i ajudaria a prendre decisions molt més acurades.

MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (PSC)

SENTIT DE VOT: POSITIU

Estem davant d’una moció igual que la de la llei mordassa… ¿com negar-se? però realment te poc a veure amb el poble i molt amb la campanya de Pedro Sanchez de cara a les generals. En tot cas, votarem a favor, però creiem que cal fer més política municipal. El lloc adient per tractar aquesta moció és el Congrés dels Diputats

Si el que es vol es lluitar per aconseguir la igualtat de gènere al municipi, cosa molt lloable i present al nostre ADN polític, seria molt més oportú crear una comissió a l’ajuntament, encarregada de reunir-se amb psicòlegs, sociòlegs, treballadors socials, educadors socials, pedagogs, professionals de l’educació, ONG, associacions, víctimes de maltractaments… i treballar per trobar mesures que es puguin posar en marxa a nivell municipal per acabar amb aquest problema. Convidem a totes les forces aquí representades a treballar en aquesta direcció

MOCIONS CONJUNTES DE TOTA L'OPOSICIÓ

SENTIT DE VOT: TOTES A FAVOR

Des de Vila-seca En Comú vam impulsar les mocions de l’estudi de la qualitat de l’aire, de la Plataforma Cel Net, la moció per a establir un reglament sobre l’ús dels mitjans de comunicació municipals i la petició d’augmentar el temps en el qual es disposa de la documentació de cada comissió, convidant a la resta de grups a sumar-se, ja que són positives per a tota la població.

MOCIÓ CONJUNTA: CIUTAT ACOLLIDORA

SENTIT DE VOT: A FAVOR

Lògicament estem d’acord amb la moció i amb el rol que ha adquirit el sr. Josep Poblet tant com alcalde com a President de la Diputació. Així mateix volem criticar a l’equip de govern en general i a l’alcalde en particular per no contestar-nos mai cap dels missatges que els hi enviem, ja que vam ser el primer grup en contactar per colaborar.

Tot i així, tot i que estem d’acord amb presentar conjuntament la moció i tot i sentir-nos orgullosos del que està aprovant-se avui al ple de l’ajuntament,  volem incidir que a la proposta no parlem en cap moment de compromisos econòmics. Quants diners estem disposats a aportar? Per altra banda no sabem si la voluntat del equip de govern és ser soci permanent del Fons Català d’Ajuda a la Cooperació i el Desenvolupament o es tracta només d’una col·laboració puntual.

Més enllà de tot això en general ens agrada. Especialment ens agrada el punt 7 que parla de «garantir polítiques municipals de cooperació». Ens agrada per que s’acaba d’obrir una porta que ens pot servir de base per a exigir atenent a la moció que avui aprovem la donació ajudes a ONG i d’altres entitats no només per al cas de Síria, si no per a altres accions com per exemple la cooperació internacional, l’educació per al desenvolupament, ajuda humanitària, etcètera. De fet aprofitem per invitar tots els grups municipals a estudiar la posibilitat d’una convocatòria anual de subvencions en aquesta matèria.