3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TERCER EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI, DINS EL PRESSUPOST 2016 DEL PATRONAT DE MÚSICA.

Sentit del vot: Abstenció

Segons les nostres informacions, tant la climatització del conservatori com la posta a punt del piano eren necessitsts manifestes en excercicis anteriors. De fet el pressupost per la reparació del piano era de juny de 2015. Per aquest motiu, no entenem com pot ser que es faci ara una modificació de crèdits quan estem parlant d’una cosa que no és un imprevist sino més aviat una necessitat de  fa anys. Com que no compartim la política de modificar crèdits i tirar de romanent de manera habitual, no donarem suport a la següent proposta tot i que, com també és cert que parlem d’una despesa necessària, tampoc ens oposarem. Estem d’acord en el fons però no en la forma.  

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA PRÓRROGA DE LA CONCESSIÓ DELS LOCALS COMERCIALS DE PROPIETAT MUNICIPAL ANNEXES AL PARC AQUÀTIC DE LA PINEDA.

Sentit del vot: Abstenció

Des de la nostra formació considerem molt lamentable prorrogar el contracte a la empresa Ferrer Rovira quan la mesa de contractació ha decidit expulsar-los del concurs vigent per cometre una pràctica il·lícita tot seguint la recomanació dels serveis jurídics de l’ajuntament. És la nostra responsabilitat fer saber a tothom que l’Ajuntament de Vila-seca està premiant al infractor.

Així mateix, considerem que tot l’enrenou que ha ocasionat el concurs per la concessió dels locals de Pineda Drink ens ho hauriem estalviat si s’hagués gestionat directament el lloguer dels locals. Si bé sabem que la llei de patrimoni no permet llogar tots els locals en un únic concurs, existeixen fòrmules com la creació d’un Patronat d’habitatge, o un ens de similars característiques, que permetria solventar aquestes dificultats administratives al mateix temps que aconseguiriem obtenir més beneficis per l’Ajuntament i reduïr el cost final del lloguer a les persones que finalment seran usuàries.

Una vegada més s’ha demostrat que el mantra polític de no assumir responsabilitats de gestió i privatitzar-ho tot per simplificar l’acció de govern dona més mal de caps que no pas bons resultats. Regidors i Regidores de l’equip de govern, es conegut que la gestió directa dels serveis municipals és una tendència cada cop més recurrent per governs municipals dels països del benestar i de molts altres llocs d’occident. Per la nostra formació resulta desconcertant veure com continuem erre que erre sense considerar aquesta opció quan governs de ideologies transversalment oposades estan optant per aquesta solucuó motivats per millorar la eficència i la qualitat del serveis públics. A què esperen?

 Des de Vila-seca en Comú, si bé mai votarem a favor davant aquesta atrocitat ja que creiem que a nosaltres mai ens hauria ocorregut, davant la disjuntiva entre tancar els locals durant l’estiu, amb tot el que suposa pels comerciants, o prorrogar el contracte fins novembre, el nostre sentit de vot serà abstenció ja que entenem que cap de les dues solucions és òptima i no volem fomentar ni una cosa ni l’altre.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA FORÇOSA PER AL CONCESSIONARI DEL CONTRACTE REGULADOR DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE PLACES D’APARCAMENT MUNICIPAL, MITJANÇANT LA MODALITAT D’ARRENDAMENT.

Sentit del vot: En contra

Tal i com vam manifestar a la Comissió Informativa de Serveis Generals, després de poder observar les anomalies expressades a l’informe de fiscalització, on es menciona, entre d’altres coses, una dubtosa viabilitat econòmica  de la concessió, les factures del manteniment de l’ascensor de l’aparcament del CAP i l’assegurança i el servei de grua a càrrec de l’Ajuntament.

Tot plegat per les presses per recepcionar l’edifici, ja que la Generalitat l’havia d’inaugurar  i no podia esperar uns mesos a la recepció de l’ascensor, per, d’aquesta forma recepcionar el seu conjunt, ja que al novembre celebraven eleccions autonòmiques.

Ara, per les anomalies detectades estem obligats a fer un estudi financer econòmic, sense haver-ho pogut preveure amb l’antel.lació suficient com per poder evitar la pròrroga forçosa.
Per una altra banda, es tracta d’un contracte de 10 anys, iniciat el 2004, amb dret a pròrroga de 2 anys. Es va fer una modificació del contracte de 111 plazas del parking del CAP, que recordem, va tenir un cost de 2.600.000 euros, assumit per l’Ajuntament.

CAP-CAR: inauguració 23/3/2012 davant una manifestació de mossos d’esquadra per les retallades. Ja funcionava des del setembre, sense especialistes assignats.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RESOLUCIÓ D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTECIALMENT PERILLÓS.

Sentit del vot: A favor

La col·laboració de les persones propietàries de gossos per afavorir un bon civisme és fonamental. Agraïm el compromís dels veïns i veïnes pel manteniment d’uns espais públics de qualitat. S’han  de complir una sèrie de normes bàsiques com recollir les defecacions i dipositar-les a la paperera, que els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats i amb morrió, que tots els animals han de portar el corresponent xip identificador i que s’han d’inscriure al registre de l’Ajuntament.

Tot i així, reclamem més informació per la ciutadania, mitjançant campanyes periòdiques de conscienciació i sensibilització  sobre el civisme en relació amb la tinença d’animals de companyia, al igual que zones d’esbarjo destinades a aquests, especialment pels gossos, perquè  els animals de companyia puguin passejar, jugar i fer les seves necessitats sense molestar a ningú.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA TERCERA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI URBÀ DEL TAXI DEL MUNICIPI DE VILA-SECA.

Sentit del vot: A favor

L’agrupació Ràdio Taxi Vila-seca-La Pineda està formada per taxistes professionals, amb experiència en el sector, que ofereixen als seus clients un servei de 24 hores.

D’entre els vehicles que disposa,un total de 18,  n’hi ha d’adaptats per persones discapacitades, així com vehicles de 7 places.

Des del la nostra formació estem a favor d’aquesta demanda realitzada per Ràdio Taxi, sempre a favor  d’una qualitat en el servei, i si el fet d’augmentar les places perquè el 100% de taxis puguin oferir entre 5 i 9 places ajuda a una millora en el servei benvinguda sigui.

MOCIÓ DECIDIM DRETS COL·LECTIU LGTBI

Sentit del vot: A favor

La nostra formació considera especialment important aprobar la següent moció perquè, a més dels acords honorífics, també disposa d’un quart acord que compromet econòmicament a l’Ajuntament per tal de desplegar i fer complir la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar la homofobia, la bifobia i la transfobia, així com activar els mecanismes sancionadors previstos a la llei. Creiem que és molt important que les propostes de mocions comportin accions específiques de millora a la problemàtica a tractar i no es limitin exclusivament a fer un reconeixement institucional a una problemàtica social vigent als nostre entorn. Així doncs, votem a favor.    

MOCIÓ DECIDIM SUPORT A LA CAMPANYA ANEM A MIL

Sentit del vot: A favor

Des del nostre grup municipal pensem que o ets part de la solució o del problema. En aquest sentit considerem que, un municipi sòlid i econòmicament estable com el nostre, ha de treballar per una contractació mínimament estable i de qualitat. No podem dir que estem a favor del treball digne i alhora promoure amb fons públic contractacions precàries com succeeix, per posar un exemple recent, en la contractació d’un servei d’atenció a nens i nenes al costat de la platja. Estem fartes de paraules boniques que se les emporta el vent, volem que des del consistori es prediqui amb l’exemple i que siguem un agent actiu en la conseqücio de treball digne i de qualitat. Volem ser part activa de la millora del mercat laboral i no aporfitar-nos de la crisis i d’una reforma laboral injusta. És una decisió política estar en un costat o en l’altre. Avui mateix hem aprovat una moció per poder incloure clàusules per fomentar un treball més estable i de qualitat.

MOCIÓ REVOCACIÓ DE FRANCO COM ALCALDE HONORÍFIC (tots els grups municipals)

Sentit del vot: A favor

MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, VILA- SECA EN COMÚ I PSC DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA

Sentit del vot: A favor

El món local ha elaborat aquesta  moció de rebuig als atacs del govern espanyol sobre la llei 24/2015, amb l’objectiu de rebutjar l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació d’emergència d’habitatge o pobresa energètica.

MOCIÓ PER RECUPERAR LA FIRA DE MÚSICA AL CARRER (C's, PSC i PP)

Sentit del vot: A favor

Des de la nostra formació estem completament a favor de la Fira de la Música al Carrer, sense dubte un dels millors esdeveniments culturals i d’oci que mai s’han realitat a Vila-seca. No obstant, hem decidit no presentar conjuntament la següent moció degut que considerem que la fira de la música al carrer no hauria d’entrar en els pressupostos participatius sino que, més aviat, s’hauria de presentar un referendum on decidir si el poble de Vila-seca vol retomar un dels seus atractius culturals i d’oci més que han obtingut més reconeixement de tota la nostra història.

Un dels factors més importants en la confecció d’uns veritables pressupostos participatius, i així ho manifesta tota la literatura existent al respecte, és que la ciutadania tingui iniciativa pròpia en la confecció de les propostes que entraran a votació i no només se’ls limiti a triar entre diverses opcions proposades pels grups municipals. Molt probablement el total de la despesa destinada a aquesta eina de participació ciutadana serà d’un 1%. Els grups municipals tenim l’obligació de treballar en iniciatives pel 99% restant. Si ocupem nosaltres la petita part del pressupost destinada a que trii la ciutadania, estarem atribuint-nos una part que no ens pertoca.

No obstant, si aquesta és la única manera possible de fer realitat que torni la música al carrer,  millor això que res. Així doncs, com que tampoc volem que s’interpreti el nostre vot com que estem en contra de que torni la música al carrer, votarem a favor tot i que no estem completament d’acord i que prefeririem la realització d’una consulta popular.