Trobareu l’ordre del dia del ple i la documentació associada a cada punt d’aquest EN AQUEST ENLLAÇ

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3.1 APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ESMENA DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

SENTIT DE VOT: EN CONTRA

Des de VSEC, tal i com vam expressar al Ple extraordinari del passat 29 de desembre, valorem i donem suport a les esmenes presentades per Decidim. Si bé semblen errades produïdes per retallar i enganxar, considerem que poden tenir transcendència i fem bé en esmenar-ho com abans millor. Així mateix, considerem que el procediment seguit contribuirà a què, de cara al futur, es tingui molta més cura en fer redactats.
Tot i així, com que el que votem són les bases esmenades i no l’esmena, hem de votar en contra tal com vam fer al passat Ple de Novembre, ja que parlem d’uns pressupostos fets d’esquena a la ciutadania on es prioritzen les festes a la despesa social. La nostra formació considera que s’hauria de fer més en eixos com la lluita contra el fracàs escolar, la creació d’ocupació estable i de qualitat o habitatge digne, per posar tres exemples clars.

4.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ACM I DEL CONSORCI CATALÀ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

SENTIT DE VOT:ABSTENCIÓ

Tot i que Vila-seca en Comú creu convenient el vot a favor a l’adhesió per significar un benefici per les despeses pròpies del nostre Ajuntament i també per ser més còmode per al funcionariat, pel tema de procediments en el moment de realitzar qualsevol compra. Considerem imprescindible alguna claúsula que estimuli el comerç local i de proximitat.Ens falta informació per a poder donar suport a la moció.

5.1 MOCIÓ GRAVACIÓ DELS PLENS

SENTIT DE VOT: POSITIU

El Nostre grup votarà a favor d’institucionalitzar un servei que portem al programa i que de manera altruista portem fent des de la sessió d’investidura d’aquest mandat. Cal dir que la repercussió que tenen les gravacions dels plens ha superat amb escreixos les nostres previsions i ha permès que a dia d’avui els plens siguin més propers per la ciutadania. Segons les nostres dades, són milers les persones que han visionat alguna vegada els vídeos de les sessions plenàries. Fins i tot des de llocs molt llunyans com ara Mèxic o l’Argentina. Així doncs, volem aprofitar que C’s ha portat aquest tema al Ple per agrair públicament la feina feta pel nostres companys Santi, Susana  i Javier de manera desinteressada i altruista.

Pel que fa al contingut específic de la moció, anunciem que les persones que actualment fan aquest servei de forma altruista des de VSEC, s’ofereixen per donar un cop de mà si s’aprova la moció. No obstant, si no s’aprova la moció, els plens els continuarem gravant tal i com fem fins ara ja que hem pogut comprovar que aquest és un servei que ha agradat molt als convilatans i ha contribuït a visualitzar i fer més transparent la tasca que fem els seus representants.

5.1.3 MOCIÓ PER POSICIONAR-SE I OBRIR DEBAT PER UNA NOVA NEGOCIACIÓ I DONAR SUPORT A BCN WORLD

SENTIT DE VOT: EN CONTRA

En primer lloc volem advertir al Grup Municipal de Ciutadans que Bcn World ja fa molt temps que no existeix com a tal desprès que Veremonte, empresa amb un soci, Stanley Ho, fundador de Melco, vinculat a la màfia xinesa segons el departament de Justícia i Seguretat Pública de New Jersey, es retirés i des de Barcelona digueren que no volien tacar el seu nom amb un projecte d’aquest caliu.

En segons lloc, dir que els dubtes vers aquest projecte no només els han manifestat partits polítics progressistes i la Plataforma Aturem BCN World sinó que també la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Delegació de Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i el Col·legi de Geògrafs han expressat els seus dubtes en forma d’Al·legacions.

Tan és així que aquets Col·legis han expressat que consideren insuficient la ponderació dels impactes i riscos, tot advertint que la implantació d’un model econòmic fonamentat en el negoci del joc no tindrà grans efectes sobre l’economia de l’àrea i difícilment serà compatible amb el model turístic actual. Per si no fos suficient, també consideren que compromet el manteniment de valors territorials i paisatgístics.

Així mateix, com ja hem expressat en altres ocasions, existeixen correlacions clares en casos comparables en què la construcció d’un complex d’aquestes característiques implica l’augment de taxes de ludopatia, prostitució, consum de drogues i blanqueig de capitals. Entre els diversos estudis existents a tal efecte, per fer pedagogia destacarem els realitzats per la Productivity Commission en països com els Estats Units, Austràlia i Canadà, on, a l’ombra del fort desenvolupament de la indústria del joc, s’ha aixecat una escola dedicada a investigar el negoci, els factors involucrats i els seus efectes.

Es per tots aquests motius que celebrem la seva suspensió temporal i demanem la realització d’un estudi d’impacte social i econòmic que permeti aprofundir en aquells aspectes que el Pla director, en la seva formulació actual, eludeix o no pondera suficientment.

Finalment, us advertim que no tolerarem de nou cap tipus de comentari demagògic. Des de Vila-seca en Comú no estem en contra de la creació de llocs de treball i de  la prosperitat. Però no volem que per ignorància o per una desmesurada ambició condemnem les nostres famílies a un estil de vida i de ciutat allunyat del que nosaltres desitgem.

5.3.1 MOCIÓ PIPI-CANS I ZONES D’OCI

SENTIT DE VOT: A FAVOR

Des de Vila-seca en Comú som conscients que existeix una gran demanda popular per aconseguir la instal·lacions d’espais pensats pels animals de companyia. Així mateix, considerem necessària la existència d’alguna zona recreativa dissenyada específicament a tal efecte. Per aquest motiu, i com que el contingut de la moció assenyala fer un estudi previ per analitzar la seva idoneïtat, la nostra formació votarà a favor. No obstant, pensem que, per a què aquestes instal·lacions funcionin de manera eficient, és indispensable que els propietaris s’involucrin en el seu desenvolupament i assumeixin part de responsabilitat en el seu manteniment. La nostra convicció és que els espais comunals son un bé comú de tots i sí bé són un dret, també és un deure de la ciutadania, especialment dels seus usuaris, vetllar pel correcte ús i manteniment.

A més, podría formar part d’un pla municipal per posar àrees de joc per a gossos i poder garantir un espai mínim per zona. Es una petició dels veïns i veïnes de Vila-seca. S’ha d’escoltar, estudiar i en la mesura del possible portada a terme

5.3.2 MOCIÓ NO AL TRASVASAMENT

SENTIT DE VOT: A FAVOR

Des de Vila-seca en Comú donem suport a la moció i anunciem que participarem a la manifestació del pròxim 7 de febrer a Amposta contra l’aprovació del nou Pla Hidrològic de l’Ebre per part del govern espanyol en funcions. Així mateix convidem a la participació de la societat civil Vila-secana.

Tal i com anuncien els experts, si es du a terme el Pla esmentat, ocasionarà impactes severs en el tram final del riu, suposant una alteració de l’hàbitat que posarà en perill tant l’equilibri ecològic com l’economia del territori.

Si bé la nostra formació és una formació d’àmbit estrictament municipalista, hem considerat necessari donar suport a aquesta causa en solidaritat i germanor amb els pobles del delta. Un pla d’aquest caliu no pot aprovar-se sense comptar amb el vistiplau dels territoris afectats, menys encara per un govern en funcions que no ha estat legitimat per les urnes.