Trobareu l’ordre del dia del ple i la documentació associada a cada punt d’aquest EN AQUEST ENLLAÇ i AQUEST ALTRE.

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3 Nomenament del representant de l'ajuntament en el consorci de Transport Públic de Tarragona i en "Asociación clúster quimic de la mediterranea"

SENTIT DE VOT: POSITIU

4.4 Aprovació, si s’escau de la modificació num. 5/2015 del pressupost municipal 2015, mitjançant crèdits extraordinaris i transferència de crèdit

SENTIT DE VOT: POSITIU

Tècnicament, el procediment és correcte i les inversions són coherents i algunes molt necessàries. Per això votem positiu. No obstant, considerem que una despesa tan elevada hauria d’estar contemplada als pressupostos. A més, 1.000.000 d’euros en modificacions és excessiu. Creiem que ha mancat previsió ja què la major part de la despesa no correspon a imprevistos.

4.5 Aprovació, si s’escau, del tercer expedient de modificació de crèdit del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca

SENTIT DE VOT: POSITIU

Sentit del vot POSITIU: Creiem que la fira de la música al carrer del Vila-seca és un èxit on s’ha de tenir en compte els músics de la vila. És per això que pensem que des d’un inici ha de formar part del pressupost del Patronat de Turisme, evitant d’aquesta forma qualsevol modificació de crèdit i ajustar el pressupost de cada partida

6.1 Moció Ciu sobre el Dret a Decidir de Catalunya

SENTIT DE VOT: ABSTENCIÓ

En primer lloc no és una moció de l’Ajuntament, per tant, no està ben formulada. Té un defecte de forma i considerem que s’hauria de modificar i presentar-la el proper ple. A més, creiem que el defecte de forma és fruit de l’excessiva supèrbia del grup municipal de l’equip de govern que s’autoproclama l’Ajuntament com si ells, i només ells fossin l’Ajuntament. En aquest sentit critiquem l’arrogància mostrada per el grup municipal de CiU en el títol de la seva moció i demanem que es posposi la moció per a que la puguin corregir i presentar-la el proper ple.

Entrant en matèria, considerem que el contingut textual de la major part de la moció es banal, superflu i sense cap tipus de rellevància política a cap nivell territorial. Tot el que es vol acordar només fa referència a punts i qüestions que ha de fer sí o sí l’Ajuntament per tal de complir amb els seus deures i obligacions. Tant és així que, si no compleixen amb el que es diu als tres punts de la moció, s’estarien cometent il·legalitats. Per aquest motiu considerem que és una moció espúria que no compromet a res a l’Ajuntament.

Nosaltres, com no podria ser d’una altra manera, estem compromesos amb el dret a decidir, però creiem que aquesta moció no està feta per defensar aquest dret sinó per beneficiar-se d’ell i treure rèdits partidistes. A vostès no els importa ni Catalunya, ni el dret a decidir, ni la democràcia. Han fet una moció per sortir del pas a mode de contra moció per justificar la vostra postura contraria a l’adhesió a l’AMI presentada per Decidim. Considerem que han demostrat que, per sobre de les vostres conviccions, estan les ganes de perpetuar el seu poder a l’Ajuntament de totes totes. Crec que han estat hàbils, però se us ha vist el llautó d’un hora lluny i ara votareu a favor d’una cosa que no serveix per a res.

Per tots aquests motius, i en un acte de coherència amb el nostre ideari, nosaltres ens abstindrem per que, si bé estem a favor del conjunt d’obvietats que s’esmenten a la moció, també s’acorda no incorporar-se a L’AMI i nosaltres considerem que aquest fet ho hauria de decidir la ciutadania de manera sobirana mitjançant una consulta popular.

Instem al grup municipal de Convergència i Unió a que comenci un procés de consulta aprofitant que a la moció que han presentat anteriorment han decidit que des de l’Ajuntament posaran tots els mecanismes necessaris per aconseguir el dret a decidir. Si fan cas a les seves paraules, ho hauríeu de fer i tindríeu tot el nostre suport i col·laboració. Demanem fets, no paraules.

6.2 Moció PSC sobre Seguretat Vial

SENTIT DE VOT: NEGATIU

Evidentment estem a favor de fer un estudi tècnic per aconseguir una millora de la seguretat vial. No obstant considerem que a la moció es presenten propostes tècniques que, sense un estudi rigorós previ, són molt arriscades. En aquest sentit considerem que cal fer un diagnòstic abans de determinar mesures correctores. En aquest sentit, tot i rebutjar avui la moció presentada pel PSC, convidem tant a aquest grup municipal com a la resta de grups municipals a realitzar una moció més concreta on es demani exclusivament un informe tècnic per la millora de la seguretat vial sense entrar en mesures concretes.

6.2 Mocio PSC sobre la Llei Mordassa

SENTIT DE VOT: POSITIU

Nosaltres estarem sempre a favor de col·laborar en tot el que vagi encaminat a eradicar una llei que considerem injusta ja que atempta contra drets humans fonamental. Així mateix, volem fer menció de que no només la major part de partits de l’estat estan en contra sinó que també diferents organitzacions internacionals han dit que aquesta llei s’hauria d’abolir com abans millor. Per aquest motiu, ens agradaria que l’Ajuntament de Vila-seca també vulgui posicionar-se en contra. No obstant, també volem deixar palès que considerem que aquesta moció no només pretén lluitar contra la maleïda llei sinó que li trobem tints electoralistes per reforçar a Pedro Sánchez de cara a les properes eleccions.

6.3 Moció de Decidim sobre l'incorporació a l'AMI

SENTIT DE VOT: ABSTENCIÓ

Considerem que l’objectiu final de l’entrada a l’AMI del nostre municipi és aconseguir la independència de Catalunya. Per això, segons el nostre parer, i tal i com vam dir a l’ANC de Vila-seca el passat mes de maig, creiem que un fet tan transcendental com el que es vota avui en aquesta moció, hauria de ser competència indelegable del conjunt de la ciutadania sobirana i no del ple. Per tant, creiem que s’hauria de decidir mitjançant un procés de consulta popular. No obstant, som conscients de les dificultats que avui dia comporta el fet de realitzar una consulta popular d’aquest tipus. Tot així, també creiem que aquest no pot ser sinó un motiu més per convidar a tots els grups municipals a treballar per aconseguir que la ciutadania pugui fer consultes amb certa assiduïtat d’una forma segura, fàcil i econòmica. Especialment instem al grup municipal de Convergència i Unió a que comenci un procés de consulta aprofitant que a la moció que han presentat anteriorment han decidit que des de l’Ajuntament posaran tots els mecanismes necessaris per aconseguir el dret a decidir. Si fan cas a les seves paraules, ho hauríeu de fer i tindríeu tot el nostre suport i col·laboració. Demanem fets, no paraules.

Així mateix, hem de mencionar que ha estat difícil prendre la decisió d’abstenir-nos ja què, com bé saben vostès, nosaltres som una candidatura municipalista on convivim persones amb diferents interessos a nivell supra-municipal que compartim interessos a nivell municipal i que estem aglutinats per la defensa a ultrança del dret a decidir. No obstant, finalment hem decidit a la nostra Assemblea Oberta  que el més coherent és abstenir-nos i demanar que s’enceti un procés consultiu en que el poble de Vila-seca tingui l’oportunitat de decidir si Vila-seca ha d’ingressar a l’AMI o no per lluitar des de el nostre municipi a favor de la independència.

6.4 Mocions Conjuntes: ROM

SENTIT DE VOT: POSITIU

Nosaltres votarem que sí ja què considerem que fer un ROM és exercir el nostre dret d’autonomia local, garantit als municipis per la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Considerem que és quelcom necessari per fer ús de les potestats auto-organitzatives i reglamentàries del règim local.  Dotar a aquesta Corporació d’un ROM suposa dotar a l’Ajuntament d’un eina imprescindible per estructurar el règim organitzatiu i funcional adequat a les característiques i necessitats del nostre municipi.

6.4 Mocions Conjuntes: Reglament de Participació

Des de el nostre punt de vista, qualsevol cosa que no sigui votar a favor de la següent moció significa retractar la manca de voluntat, per part de l’equip de govern, de profunditzar i millorar la democràcia al nostre poble, així com desatendre les recomanacions de la UE i les exigències de la legislació vigent.

Nosaltres votarem que sí i complirem amb l’article 9.2 de la Constitució, que ordena als poders públics facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. Recordem a l’alcaldia que nosaltres vam acatar la Constitució per imperatiu legal, però vostè la vau jurar així que, si encara té paraula, hauria  de votar i fer que els seus votin a favor de la creació d’aquest reglament.

Per si no fos suficient, la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local,  ens obliga a establir un Reglament de Participació Ciutadana que determini i reguli els procediments adequats per fer-la efectiva. Per aquest motiu, no poden sinó afirmar que, si no voten a favor de la següent moció, estaran desobeint la legislació vigent i limitant els drets democràtics de la ciutadania.

Us agradi o no, fomentar la participació activa de la ciutadania als assumptes públics, a dia d’avui, és una obligació que han de complir els governs locals en virtut del nostre ordenament jurídic. Així mateix, aprovant la següent moció estarem complint amb una recomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, de 6 de desembre de 2001. Fa, ni més ni menys, que catorze anys. Quins són els motius per què, en catorze anys, no s’hagin pogut implementar aquestes mesures? Potser creieu que la UE només serveix per rebre subvencions?  Creiem que ha arribat ara el moment de complir amb el que demana la legislació i profunditzar en la qualitat de la democràcia a Vila-seca. És el nostre deure i compromís aconseguir un Ajuntament més participatiu, transparent i socialment compromès.