plenos2

Ordre del dia:

 1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES REALITZADES ELS DIES 29 DE JULIOL I 4 D’AGOST DE 2016.
 2. DESPATX D’OFICI.
  1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM. 00420 AL NUM. O0528 DE 2016.
  2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES PREN CONEIXEMENT DE L’ABANDONAMENT DEL REGIDOR SR. ROBERTO GARCIA CASADO DE GRUP POLÍTIC CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANA LA SEVA ASSIGNACIÓ COM A REGIDOR NO ADSCRIT.
 3. PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
 4. ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
  1. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I MOVIMENTS DE TRESORERIA A DATA 30/06/2016.
  2. DONAR COMPTE DE L’INFORME CORRESPONENT A LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017, D’ACORD AMB ELS CRITERIS ESTABLERTS A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012.
  3. DONAR COMPTE DE LA NO PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS CQMPTES GENERALs DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS, CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2015, I ELEVACIO AL PLE PER A LA SEVA APROVACIO.
  4. APROVACIO, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIO DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCIC DE 2017 I SEGUENTS.
 5. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
  1. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, C’s, VILA-SECA EN COMÚ PSC-CP.
  2. MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE C’s.
  3. MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.
  4. MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE PSC-CP.
  5. MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILA-SECA ACORD M.UNICIPAL.
 6. ASSUMPTES URGENTS
 7. TORN OBERT DE PARAULES