Ajuntament de Vila-seca

L’informe definitiu de control financer de l’exercici 2016 revela deficiències i incompliments legislatius en matèria d’hisendes locals, en l’àmbit subvencional i en matèria contractual. Aquestes deficiències comporten que la fiscalització de l’acció de govern sigui de difícil efectivitat i que no es puguin realitzar estudis econòmics financers per veure si les taxes són desproporcionades o per veure si la privatització dels serveis municipals és més eficient que la remunicipalització.

Per altra banda l’informe també indica altres objeccions considerables com ara l’absència d’objectius i indicadors de gestió, deficient proporció d’informació a les àrees gestores en quant al pressupost i a la seva execució, dèficits de transparència en la comunicació de les actuacions programades, dificultats de coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament o la no existència d’una cultura formativa, la qual cosa impedeix una major participació i integració de la corresponsabilitat administrativa dels gestors.

Considerem que aquestes incidències i recomanacions de millora no són trivials i asseguren que un dels seus objectius serà anar darrera del govern per tal de donar solució a aquestes observacions atès que entenen que la seva reconducció millorarà la eficiència de la gestió municipal i comportarà una millora en els serveis que l’Ajuntament subministra a la ciutadania.

Publicat a Diari 21