Qui es pot beneficiar de descomptes a la factura elèctrica?

Us informem que ha entrat en vigor el nou bo social, un mecanisme per protegir els consumidors més vulnerables aplicant-los reduccions en la factura elèctrica. En funció de la situació econòmica de cada consumidor, el descompte pot ser del 25% o del 40%. Per beneficiar-se’n, la persona consumidora ha de complir els requisits següents
 1. Tenir contractada una potència igual o inferior a 10 kW.
 2. Estar acollit a una de les modalitats de tarifa de PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).
 3. Estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament.

A més a més, se n’afegiran altres en funció del tipus de reducció.

Els consumidors que ja disposaven dels descomptes del bo social tenen fins al 31 de desembre de 2018 per tornar-lo a sol·licitar. Si no ho fan, se’ls aplicarà la tarifa sense descomptes (PVPC).

El bo social s’ha de sol·licitar a la companyia comercialitzadora de referència i s’ha de renovar cada dos anys.

Reducció del 25 % (consumidors vulnerables)

 • Famílies nombroses
 • Pensionistes per jubilació o incapacitat permanent que rebin la pensió mínima i no percebin altres ingressos que superin els 500 euros.
 • Persones o unitats familiars amb un nivell de renda igual o inferior a
  • 1,5 vegades l’IPREM si no existeix unitat familiar o no hi ha cap menor a la unitat familiar, o 2 vegades l’IPREM si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33%, o és víctima de violència de gènere o terrorisme, o està en situació de dependència reconeguda de grau II o III.
  • 2 vegades l’IPREM si hi ha un menor a la unitat familiar, o 2,5 vegades l’IPREM si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme, o està en situació de dependència reconeguda de grau II o III, o la unitat familiar està integrada per un únic progenitor.
  • 2,5 vegades l’IPREM si hi ha dos menors a la unitat familiar, o 3 vegades l’IPREM si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme, o està en situació de dependència reconeguda de grau II o III, o la unitat familiar està integrada per un únic progenitor.

Reducció del 40 % (consumidors vulnerables severs)

 • Famílies nombroses amb una renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM.
 • Pensionistes per jubilació o incapacitat permanent que rebin la pensió mínima i no percebin altres ingressos que superin els 500 euros, amb una renda inferior a 2 vegades l’IPREM.
 • Persones o unitats familiars amb un nivell de renda igual o inferior al 50% d’allò requerit als consumidors vulnerables.

Es crea la figura del consumidor vulnerable server en risc d’exclusió, que està integrat per les persones o unitats familiars que,complint els llindars de renda, estan sent atesos pels serveis socials.

Límits de consum per a l’aplicació del bo social

El bo social només és aplicable si no se supera un consum anual bàsic que s’assigna a cada tipus de llar, que s’ha incrementat un 15% respecte al 2017, consulteu-lo a la següent taula.

L’excés sobre aquest límit es factura al preu normal de la tarifa preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

A més a més, l’energia amb dret a descompte no consumida un mes pot utilitzar-se en un altre moment. Així es facilita la protecció de les llars durant els mesos de més consum, que solen correspondre amb els de les temperatures mes baixes.

Tipus de llar Límit anual (kWh)
Unitats familiars sense menors o demandants individuals 1.380
Unitats familiars amb un menor 1.932
Unitats familiars amb dos menors 2.346
Famílies nombroses 4.140
Pensionistes 1.932

Talls de subministrament

El Reial Decret-Llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels consumidors prohibeix el tall de subministrament en les llars acollides al bo social on hi visqui com a mínim un menor de 16 anys, o una persona amb un nivell de discapacitat del 33% o superior, o una persona en situació de dependència de grau II i III.

Aquestes circumstàncies, que s’hauran d’avaluar i acreditar mitjançant certificats expedits pels serveis socials, no estaven contemplades en l’anterior regulació del bo social.

Bo social tèrmic (1 de gener de 2019)

S’ha creat el Bo social tèrmic, destinat a pal·liar la pobresa energètica en consumidors vulnerables pel que respecta a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

Beneficiaris
Tindran dret al bo social tèrmic automàticament, totes les persones amb dret al bo social elèctric. Son per tant acumulables i la via per arribar al tèrmic és ser reconegut com a beneficiari de l’elèctric.

Termini
Entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019.

Import
La quantitat no està fixada i dependrà, entre d’altres factors, de la zona climàtica on estigui situat l’habitatge.

Pagament
L’abonament del bo social tèrmic serà a través d’un xec directe que es farà arribar a les persones i famílies beneficiaries durant el primer trimestre de cada any.

Informació relacionada