Ajuntament de Vila-seca

Tot i que la Llei General de Subvencions indica que la forma ordinària d’atorgar subvencions ha de ser mitjançant convocatòria pública i concurrència competitiva, actualment la major part de les subvencions es concedeixen sense concurs.

En el proper ple municipal presentem una proposta per regular la concessió de subvencions a les diferents entitats del municipi per tal de garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència, tal i com preceptua la Llei General de Subvencions.

Tot i que la forma ordinària per concedir subvencions ha de ser mitjançant una convocatòria pública, actualment s’atorguen de manera directa sense concurrència competitiva. Si bé aquesta forma és legal, està plantejada només per casos excepcionals i no per fer-ho de manera ordinària tal i com succeeix fins ara. Per tant, s’està incorrent en una irregularitat al fer de l’excepció la norma.

Amb l’aprovació de la proposta de Vila-seca en Comú es donarà el primer pas per complir amb el que dictamina la Llei General de Subvencions i el que expressa el Portal de Transparència del propi Ajuntament de Vila-seca.

Moció per regular la concessió de subvencions

Comunicat de premsa publicat a:
Nació Digital
Diari Més
Diari de Tarragona