plenos2

Ordre del dia:

 • 1 r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2016.
 • 2n.- DESPATX D’OFICI.
  • 2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM. 00529 AL NUM 00600 DE 2016.
 • 3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
  • 3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 712016 PEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016, MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
 • 4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
  • 4.1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’APARCAMENTS SOTERRATS I ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA DE VEHICLES DE VILA-SECA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI.
 • 5è.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
  • 5.1 MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE VILA-SECA EN COMÚ I PSC-CP.
  • 5.2 MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE C’s.
  • 5.3 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VILA-SECA EN COMÚ.
 • 6è.- ASSUMPTES URGENTS.
  • PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME SOBRE EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VILA-SECA I SALOU