plenos2

Ordre del dia:

1.-Aprovació acta anterior (20/06/2016)

2.- Despatx d’Ofici

  • 2.1.- Donar compte dels Decrets Alcaldia 00361-00419 de 2016.

3.- Serveis Generals i Seguretat Pública

  • 3.1.- Aprovació, si escau, de la declaració d’àrees prioritàries i serveis públics essencials als efectes de l’Article 20 DOS de la LGPE 2016
  • 3.2.- Aprovació, si escau, de rectificació de l’inventari general de béns i drets d’aquest Ajuntament i dels seus organismes autònoms, els Patronats de Música i Turisme, referida a 31-12-2015.

4.- Assumptes de Serveis a les persones

  • 4.1.- Aprovació, si escau, del calendari de les festes locals del municipi per a l’any 2017.

5.- MOCIONS

  • 5.1.- Mocions Vila-seca En Comú
  • 5.2.- Mocions de Decidim Vila-seca
  • 5.3.- Mociói conjunta Decidim i CiU

6.- Assumptes Urgents

7.- Torn obert de paraules