Trobareu l’ordre del dia del ple en aquest EN AQUEST ENLLAÇ

A continuacó, la justificació de les nostres votacions:

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST, MODIFICACIÓ BASES D’EXECUCIÓ I REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS MUNICIPALS PER L’ANY 2016

Sentit del vot: Abstenció 

Tal i com afirma la providència d’alcaldia, la consignació pressupostària aprovada el passat mes de desembre és insuficient i ara cal fer una modificació per cobrir allò que en el seu moment no es va plantejar bé. Per aquest motiu, una vegada més, i sospitem que no serà la única en aquest exercici, hem de fer una modificació pressupostària extraordinària per donar cobertura a les necessitats de capital. Considerem però, que aquestes modificacions no són conseqüència d’actuacions “urgents i sobrevingudes” tal i com s’expressa des de alcaldia sinó accions premeditades per solventar els impediments legals que limiten la despesa.

De fet, estem davant d’una pràctica habitual que servirà per a incrementar al pressupost 2.400.000 euros que s’afegeixen dels romanents de crèdit i tresoreria. D’aquestos 1.600.000 van a parar a millores de vials que, com ja va succeir el darrer any, ja estaven pensades i previstes en el moment d’aprovar el pressupost.

Si bé és una actuació lícita, segons l’informe complementari d’estabilitat, que és el document que tracta d’avaluar el compliment de l’objectiu d’estabilitat i sostenibilitat financera, sembla ser que amb aquesta modificació no es complirà amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. A més, el document assenyala que no es compleixen amb les especificacions previstes. Davant aquestes objeccions, se’ns fa difícil votar a favor.

No obstant, tampoc ens veiem amb cor de votar en contra ja que valorem positivament les modificacions de les bases d’ajuts d’urgència. Si bé no són la panacea, amb aquestes modificacions es dóna la raó a les nostres demandes per garantir drets socials fonamentals com la salut, l’alimentació, l’educació o l’habitatge. Concretament amb aquesta modificació s’ha millorat la dotació d’ajuts per necessitats d’alimentació i higiene, per cobrir pagaments de lloguer, per pal·liar la pobresa energètica, per cobrir pagaments de llars d’infants, llibres escolars, casals infantils, menjadors escolars, tractaments mèdics, així com ajuts per evitar desnonaments i per donar cobertura a les famílies monoparentals en el pagament del IBI.  Ara cal promocionar l’existència d’aquests ajuts per tal que els veïns i veïnes que puguin ser beneficiaris siguin coneixedors de la seva existència.

Així doncs, davant les objeccions emeses a l’informe de fiscalització no votarem a favor però tampoc votarem en contra ja què considerem que les modificacions de les bases d’ajuts d’urgència milloren considerablement la mediocre situació actual.

4.1a MOCIÓ TRENET TURÍSTIC (C's)

Sentit del vot: A favor

Com ja hem dit moltes vegades, el transport públic entre el centre de Vila-seca i la Pineda és nefast. No obstant, un trenet turístic no aporta una veritable solució ja que no és un servei útil pels treballadors i treballadores que diàriament s’han de desplaçar d’un nucli a l’altre. Aquesta proposta no solucionarà el problema de la comunicació entre els nuclis. Un trenet és més una atracció turística que no pas un transport públic. En aquest sentit, entenem que la justificació de la moció no és del tot correcta.  Tot i així, com que entenem que la proposta sí que pot resultar positiva pel que fa al foment del turisme i pot contribuir a generar ocupació i activitat econòmica, nosaltres no tindrem problema en votar a favor de la proposta sempre i quan l’estudi inclogui la possibilitat de la gestió directa i s’introdueixin criteris de sostenibilitat.  

4.2b MOCIÓ MILLORES TORRE D’EN DOLÇA (C's)

Sentit del vot: En contra

A grans trets trobem positius molts punts de la proposta i compartim la consideració de que hem de treballar per poder gaudir de la Torre d’en Dolça encara més del que actualment ho fem.

Ningú pot negar que ja existeixen senders per fer passejades i practicar el cicloturisme, pero també és cert que no hi ha una bona senyalització. Així mateix, pel que fa al camp del senderisme interpretatiu, també és cert que encara es pot millorar molt. En quant la creació d’un observatori d’aus, també pensem que és una idea molt positiva ja que cada any venen aus noves i és una cosa molt promocionable i que pot contribuir clarament al gaudir dels veïns i les veïnes de Vila-seca.  No obstant, creiem que la torre d’en dolça és de les poques zones naturalitzades que tenim al poble i que hem de reservar i respectar com a tal.  És més, creiem que haurien de protegir-la i explicar a la població la importància de preservar-la.

No podem traslladar les necessitats d’oci i economiques a qualsevol lloc i aquest no és el més adequat.  Si el que volem és tenir un zona de barbacoes amb bar, segurament podriem trobar millors llocs, com per exemple l’Hermita de la Pineda. Per tant, no donarem suport a la proposta i convidem a tots el grups municipals a repensar conjuntament que volem fer en aquest espai.

4.3a ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA (PSC)

Sentit del vot: A favor

Considerem que comptar amb el suport d’Unicef pot contribuir a millorar les polítiques d’infància i adolescència a la nostra ciutat. De fet, hem comprovat que els municipis que s’han adherit han desenvolupat plans també contribueixen a promoure la participació ciutadana i la generació d’ocupació. Hem vist a la web que hi ha 8 municipis adherits a Catalunya, en els quals es promou els pressupostos participatius on nens i nenes poden formar part del projecte.

Aquest programa pot promoure la implantació de polítiques municipals que s’han d’acreditar dins  del model de gestió del Govern Local pel que fa a les polítiques de infància i adolescència. Aquesta gestió s’ha de demostrar pel compliment d’una sèrie de requisits que posaran en relleu una forma de treballar participativa, planificada, coordinada i continuada  en el temps. Esperem que L’equip de govern ens tingui en compte, a la resta de grups municipals per poder triar els barems a ser avaluats, ja que cal un bon estudi, realista el més objectiu possible de la situació actual de la  infància i adolescència de Vila-seca.

4.3b RECONEIXEMENT DE L’AJUNTAMENT A LES APORTACIONS DELS VILASECANS/VILASECANES D’ALTRES REGIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL MUNICIPI (PSC)

Sentit del vot: En Contra

Si bé som conscients que la proposta està feta amb els millors dels propòsits entenem que no és una proposta inclusiva i pot marcar una distinció innecesària entre els vila-secans de tota la vida i els mal anomenats forasters. Per aixó, i tot i la bona voluntat, pensem que aquesta proposta pot caure en el risc de no contribuir a la integració social. De fet, des de la nostra formació considerem que no s’està fent bé la feina en aquest aspecte i que uns dels principals eixos de l’acció de govern hauria de ser treballar per aconseguir que la Vila-seca multicultural d’avui esdevingui una Vila-seca intercultural i integradora que faci de la diversitat un valor positiu i enriquidor. Pensem que el resultat de diferenciar els de Vila-seca de tota la vida dels nouvinguts és una societat poc integrada culturalment i amb una vida social escasa. Vila-secans som tots i no creiem que s’hagi de seguir amb l’error de voler seguir fent diferències.

4.3c MOCIÓ RECONEIXEMENT HELENA CASAS (PSC)

Sentit del vot: Abstenció

És la gent del poble qui ha de decidir què vol fer en aquella plaça, decidir el nom d’un carrer, decidir el futur d’un espai municipal, al igual que el nom de l’Estadi Municipal, pavelló.

L’Helena Casas va haver de marxar cap a Madrid per poder dur a terme la seva professió, ja que al seu municipi les instal·lacions són molt deficients, a Mallorca tampoc podia perquè el velòdrom, implicat amb el famós cas Noos no reuneix les condicions. Admirem de forma grata la seva tasca, és jove i té molt per endavant.

Però això no ens dona dret a que decidim nosaltres com a regidors com s’ha de dir l’Estadi municipal. Ans al contrari, els hem de procurar les eines, fer propostes,  perquè sigui la gent del poble qui vulgui decidir en què s’inverteix i quin nom li vol posar als equipaments, equipaments amb clara necessitat de rehabilitació.

Per cert, molt lleig el gest de l’Alcalde en rebre l’Helena Casas al seu despatx amb la seva comitiva de l’equip de govern i ningunejant-nos a la resta de membres representants de l’Ajuntament. Esperem que aquest fet tan lleig no es torni a repetir.

4.3d RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PSC)

Sentit del vot: A favor

Si bé entenem que estem davant d’una proposta que escapa de l’àmbit municipal i que tindrà poca incidència, com que un dels pilars de la nostra formació és treballar per fomentar la igualtat d’oportunitats, no tenim inconvenient en votar-la a favor.

4.4 SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DEL FONS DEL 0,7% DE L’IRPF (Decidim)

Sentit del vot: A favor

La següent moció posa de manifest una vegada més la politització del tribunal suprem. Tot i que ben poca cosa podem fer des del nostre municipi com a mínim sí que podem manifestar el nostre rebuig i reclamar allò que per llei ens pertoca.